Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Stavebný úrad

Kde vybavíte

Odbor výstavby a územného plánovania – Stavebný úrad

Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou

Farská 3

957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, nespojená so zmenou stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác

Žiadosť o umiestnenie reklamy – stavebné povolenie

 

 

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 101

Telefón: 038 / 7629 134

e-mail: aneta.macasova@banovce.sk , paulina.sevcikova@banovce.sk

Legislatívny predpis:  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace  predpisy

Lehota vybavenia: 30 dní

 

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 101

Telefón: 038 / 7629 134

e-mail: aneta.macasova@banovce.sk , paulina.sevcikova@banovce.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy

Potrebné doklady:

 • overený doklad o vlastníckom alebo inom práve v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
 • overenú kópiu mapy KN

Prílohy k žiadosti:

 • 2x projektová dokumentácia
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
 • vyjadrenia dotknutých orgánov; záväzné stanovisko mesta a ďalšie doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. , ostatných súvisiacich platných predpisov a charakteru danej stavby

Poplatky: Položka 59 písm. a) a b) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §19f zákona č. 465/2008 Z.z.,

Pre fyzickú osobu: 40 €

Pre právnickú osobu: 100

Lehota vybavenia: 30 dní, 60 dní

 

Pre obce:  Brezolupy, Cimenná, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Kšinná, Ľutov, Malá Hradná, Miezgovce, Otrhánky, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Dolné Naštice

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 102

Telefón: 038 / 7629 151

e-mail: patrik.elias@banovce.sk

 

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 101

Telefón: Tel.: 038 / 7629 134

e-mail: aneta.macasova@banovce.sk , paulina.sevcikova@banovce.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy

Potrebné doklady:

 • overený doklad o vlastníckom alebo inom práve v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
 • overená kópia z mapy KN Prílohy k žiadosti
 • 2x projektová dokumentácia
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí - vyjadrenia dotknutých orgánov
 • záväzné stanovisko mesta a ďalšie doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,  ostatných súvisiacich platných predpisov a charakteru danej stavby
 • pri uskutočňovaní stavby svojpomcou zmluvu so stavebným dozorom v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z

Poplatky:  Položka 60 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §19f zákona č. 465/2008 Z.z.

Na stavbu rodinného domu:   50 €

Na stavbu bytového domu : 200 €

Lehota vybavenia: 30 dní, 60 dní

 

Pre obce:  Brezolupy, Cimenná, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Kšinná, Ľutov, Malá Hradná, Miezgovce, Otrhánky, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Dolné Naštice

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 102

Telefón: 038 / 7629 151

e-mail: patrik.elias@banovce.sk

 

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 101

Telefón: 038 / 7629 134

e-mail: aneta.macasova@banovce.sk , paulina.sevcikova@banovce.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy

Potrebné doklady: Doklad o vlastníckom alebo inom práve v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. - originál

Prílohy k žiadosti:

 • 2x projektová dokumentácia
 • vyjadrenia dotknutých orgánov
 • záväzné stanovisko mesta a ďalšie doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 • ostatných súvisiacich platných predpisov a charakteru danej stavby

Poplatky: Položka 60 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §19f zákona č. 465/2008 Z.z.

Lehota vybavenia: 30 dní, 60 dní

 

Pre obce:  Brezolupy, Cimenná, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Kšinná, Ľutov, Malá Hradná, Miezgovce, Otrhánky, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Dolné Naštice, Dežerice

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 102

Telefón: 038 / 7629 151

e-mail: patrik.elias@banovce.sk

 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 101

Telefón: 038 / 7629 134

e-mail: aneta.macasova@banovce.sk , paulina.sevcikova@banovce.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy 

Potrebné doklady: 

 • geometrický plán + adresný bod
 • revízne správy
 • pri stavbe svojpomocne čestné prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru
 • vyjadrenia dotknutých orgánov a ďalšie doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a charakteru danej stavby;

Poplatky: Položka 62a Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §19f zákona č. 465/2008 Z.z. 

Lehota vybavenia: 30 dní, 60 dní

 

Pre obce:  Brezolupy, Cimenná, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Kšinná, Ľutov, Malá Hradná, Miezgovce, Otrhánky, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Dolné Naštice, Dežerice

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 102

Telefón: 038 / 7629 151

e-mail: patrik.elias@banovce.sk

 

 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, nespojená so zmenou stavby

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 101

Telefón: 038 / 7629 134

e-mail: aneta.macasova@banovce.sk , paulina.sevcikova@banovce.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy 

Potrebné doklady: overený doklad o vlastníckom alebo inom práve v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.

Prílohy k žiadosti:

 • 2x projektová dokumentácia (pôvodný a navrhovaný stav)
 • vyjadrenia dotknutých orgánov; záväzné stanovisko mesta  a ďalšie doklady podľa vyhlášky
 • MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ostatných súvisiacich platných predpisov a charakteru danej stavby

Poplatky: Položka 62 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §19f zákona č. 465/2008 Z.z.,

Lehota vybavenia: 30 dní, 60 dní 

 

Pre obce:  Brezolupy, Cimenná, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Kšinná, Ľutov, Malá Hradná, Miezgovce, Otrhánky, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Dolné Naštice, Dežerice

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 102

Telefón: 038 / 7629 151

e-mail: patrik.elias@banovce.sk

 

 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 101

Telefón: 038 / 7629 134

e-mail: aneta.macasova@banovce.sk , paulina.sevcikova@banovce.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy 

Potrebné doklady:

 • overený doklad o vlastníckom alebo inom práve v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
 • overená kópia z mapy KN Prílohy k žiadosti
 • 2x projektová dokumentácia - vyjadrenia dotknutých orgánov
 • záväzné stanovisko mesta Bánovce nad Bebravou a ďalšie doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ostatných súvisiacich platných predpisov a charakteru danej stavby

Poplatky: Položka 62písm a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §19f zákona č. 465/2008 Z.z.

Lehota vybavenia: 30 dní, 60 dní

Pre obce:  Brezolupy, Cimenná, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Kšinná, Ľutov, Malá Hradná, Miezgovce, Otrhánky, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Dolné Naštice, Dežerice

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 102

Telefón: 038 / 7629 151

e-mail: patrik.elias@banovce.sk

 

 

Ohlásenie drobnej stavby

Číslo dverí: 1.poschodie / č. dverí 105

Telefón: 038 / 7629 147

e-mail: dubravicka@banovce.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Potrebné doklady: Výpis z listu vlastníctva, podľa príloh uvedených na tlačive

Poplatky: Položka 62písm a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §19f zákona č. 465/2008 Z.z.

Lehota vybavenia: 30 dní

 

Pre obce:  Brezolupy, Cimenná, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Kšinná, Ľutov, Malá Hradná, Miezgovce, Otrhánky, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Dolné Naštice, Dežerice

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 102

Telefón: 038 / 7629 151

e-mail: patrik.elias@banovce.sk

dubravicka@banovce.sk

 

 

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 105

Telefón: 038 / 7629 147

e-mail: dubravicka@banovce.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Potrebné doklady: Výpis z listu vlastníctva + ďalšie doklady uvedené v prílohe „Ohlásenia“

Poplatky: Položka 62písm a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §19f zákona č. 465/2008 Z.z.

Lehota vybavenia: 30 dní

 

Pre obce:  Brezolupy, Cimenná, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Kšinná, Ľutov, Malá Hradná, Miezgovce, Otrhánky, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Dolné Naštice, Dežerice

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 102

Telefón: 038 / 7629 151

e-mail: patrik.elias@banovce.sk

dubravicka@banovce.sk

 

Žiadosť o umiestnenie reklamy – stavebné povolenie

Číslo dverí: 1. poschodie / č. dverí 101

Telefón: 038 / 7629 134

e-mail: aneta.macasova@banovce.sk , paulina.sevcikova@banovce.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy 

Potrebné doklady: Doklady o vlastníctve dotknutého pozemku alebo stavby

Prílohy k žiadosti:

 • overený doklad o vlastníckom alebo inom práve v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
 • overená kópia z mapy KN Prílohy k žiadosti
 • 2x projektová dokumentácia
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí - vyjadrenia dotknutých orgánov
 • pri uskutočňovaní stavby svojpomcou zmluvu so stavebným dozorom v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z a ostatných súvisiacich platných predpisov a charakteru danej stavby
 • záväzné stanovisko mesta a ďalšie doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,   

Poplatky:

 • najväčšia informačná plocha od 3 m2 do 20 m2 – poplatok 60 eur
 • najväčšia informačná plocha väčšia ako 20 m2 – poplatok 150 eur

Lehota vybavenia: 30 dní

 


 

Tlačivá na stiahnutie

Ohlásenie drobnej stavby.doc(51.5 kB)Ohlásenie drobnej stavby.doc
ÚvodÚvodná stránka