Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Matrika

Matričný úrad Bánovce nad Bebravou sa nachádza na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v budove Domu služieb.

Tel: 038/760 17 32, 0915 769 223

E-Mail: matrika@banovce.sk

 

Spádové obce matričného obvodu Bánovce nad Bebravou

Veľké Chlievany, Dvorec, Haláčovce, Otrhánky, Miezgovce, Brezolupy, Dežerice,  Prusy, Ľutov, Dubnička. Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Bánovciach nad Bebravou.

 

Pôsobnosť matričného úradu  

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastanú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.
 

Hlavné matričné činnosti:                    

Zápis novorodenca

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva 

Vybavovanie úmrtia občanov

Vydávanie výpisov z matriky

 

Tlačivá na stiahnutie.

 

Zápis novorodenca

Narodenie dieťaťa oznamuje matričnému úradu lekár /nemocnica/, kde sa dieťa narodilo.

Ak sú rodičia zosobášení : na matričný úrad príde otec dieťaťa a predloží sobášny list, svoj a manželkin občiansky preukaz.

Ak rodičia nie sú zosobášení : na matričný úrad prídu obaja rodičia predložia občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode, vdova predloží úmrtný list manžela.

Určiť otcovstvo bez poplatku môžu na matričnom úrade aj k nenarodenému, ale počatému dieťaťu.

Vyhotovenie prvého rodného listu je bez poplatku, za každé ďalšie výpisy je poplatok 5,-- €. 

Matričný úrad súčasne s rodným listom vydá aj tlačivo: žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Uzavretie manželstva

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva 

ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu

  • tlačivo žiadosti vypíšete v kancelárii matričného úradu
  • k podaniu  žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec

 

ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad  vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša. Poplatok je 16,50 Euro.

 

-ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:  

za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade,

za cudzieho štátneho občana rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera ,osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o pobyte a osobnom stave. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

 

  • ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci,  musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille), prípadne superlegalizované.
  • ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo); predkladajú žiadosť a doklady uvedené pri predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu

 

  • -žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola. 

Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

 

 

Poplatky

 

 

 

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR

16,50 €

 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR

16,50 €

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR

   a cudzincom

66 €

 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

165,50 €

 

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR

199 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným    matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

33 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

16,50 €

 
     

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

66 €

 

 

Mestské zastupiteľstvo dňa 12.03.2009 svojim uznesením č. 16/2009, bod B/5 schválilo racionalizáciu občianskych obradov a  úhradu na čiastočné pokrytie nákladov za jeden občiansky obrad sobáša vo výške 50,00 Euro.

Sobášne dni:              každý piatok a sobota v nepárnom týždni

Sobášna miestnosť:  obradná sieň v budove Domu služieb  v Bánovciach nad Bebravou, Nám Ľ. Štúra 6/6, na I. poschodí.

/ tlačivo- MV SR – k dispozícii na matričnom úrade /

 

Chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí?

Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

 

Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine?

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

 

Predkladané doklady:

  • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, preklad je treba zabezpečiť v SR/
  • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody  /Apostille/
  • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
  • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr.  sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa,  žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky, rozsudok o rozvode  a pod.

Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.

Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené.

Priložiť tlačivá / na webe : zápis o narodení , zápis o uzavretí manželstva, zápis o úmrtí/

Bolo Vám udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky?

Po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky  občan požiada o zápis do osobitnej matriky MV SR a o vydanie slovenského rodného, prípadne sobášneho listu  prostredníctvom matričného úradu podľa miesta svojho trvalého pobytu v SR. O zápis narodenia maloletých detí, ktorým bolo tiež udelené štátne občianstvo, žiada rodič.

 

Úmrtie občanov

Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu:

predkladajú sa listy o prehliadke mŕtveho /ktoré vypíše prehliadajúci lekár/  minimálne v troch exemplároch, dokladá sa: občiansky preukaz nebohého  (pri cudzincoch cestovný doklad),a občiansky preukaz  osoby, ktorá vybavuje pohreb

Matričný úrad vydá úmrtný list, tlačivo – žiadosť o príspevok na pohreb a potvrdí 1 list o prehliadke mŕtveho na pochovanie. Úmrtný list pri vybavovaní úmrtia je vydaný bez poplatku.

 

Vydávanie výpisov z matriky

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis  osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny, prípadne ďalším osobám podľa § 18 zák. č.  154/1994 Z.z..

Spôsob vyžiadania: osobne v kancelárii matričného úradu alebo písomne – poštou

Poplatok: 5 € za každý doklad

 

Meno a priezvisko

Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku novelami z posledných rokov priniesol mnoho možností zmien, napríklad určenie druhého a tretieho mena, zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, zrušenie druhého a tretieho mena, zmena priezviska po rozvode manželstva, dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení, z dôvodu zmeny pohlavia a iné.

Tieto úkony vykonáva v zmysle § 2a, § 2b a § 7 citovaného zákona matričný úrad, na ktorom je zapísaná matričná udalosť (nie podľa trvalého bydliska) na základe písomného oznámenia alebo písomného vyhlásenia občana, o ktorého meno alebo priezvisko ide. V prípade dieťaťa podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca.

Tlačivá na stiahnutie.


 
ÚvodÚvodná stránka