Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Platiteľ je povinný o prechodnom ubytovaní viesť evidenciu.

Formuláre

  • Registračný list
  • Evidencia počtu ubytovaných 1. polrok
  • Evidencia počtu ubytovaných 2. polrok

 

Potrebné doklady a dokumenty

  • na prihlásenie daňovníka k dani za ubytovanie formulár Registračný list
  • predložiť občiansky preukaz, prípadne živnostenský list (výpis z obchodného registra)
  • polročne predkladať vyplnené tlačivo Evidencia počtu ubytovaných (1./2. polrok) o počte ubytovaných osôb a počte prenocovaní

Poplatky

  • v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bánovce nad Bebravou  č. 86 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
  • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 86 o miestnych daniach

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na http://jaspi.justice.gov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka