Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Daň z nehnuteľnosti

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Formuláre

 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - fyzické osoby/právnické osoby
 • Poučenie k vyplneniu priznania
 • Potvrdenie o podaní priznania
 • Určenie daňovníka dohodou spoluvlastníkov
 • Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti

 

Potrebné doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
  • Ak sa stane daňovník vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru je povinný podať Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s vyznačením - čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
  • Ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností je povinný podať Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s vyznačením -  čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
 • predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz, prípadne živnostenský list alebo výpis z obchodného registra, v prípade žiadosti o zníženie dane fotokópia preukazu ZŤP
 • doložiť k daňovému priznaniu z pozemkov k nahliadnutiu list vlastníctva, alebo rozhodnutie z Katastrálneho úradu, alebo nájomnú zmluvu, stavebné povolenie 
 • doložiť k daňovému priznaniu k stavbám (rodinné domy, garáže, chaty, podnikat. objekty,...) k nahliadnutiu list vlastníctva, alebo rozhodnutie z Katastrálneho úradu a pri novostavbách kolaudačné rozhodnutie 
 • doložiť k daňovému priznaniu k bytom k nahliadnutiu list vlastníctva, alebo rozhodnutie z Katastrálneho úradu

 

Upozornenie

 • Ak je pozemok, stavba, byty alebo nebytové priestory  v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov) je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov)  je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňovník predloží formulár Určenie daňovníka dohodou spoluvlastníkov
 • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
 • V zmysle VZN č. 86 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto Bánovce nad Bebravou poskytuje zníženie dane zo stavieb, bytov, garáží a pozemkov takto:
  • 50% v stavbách na bývanie a bytoch vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 75 rokov a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
  •  zníženie dane z pozemkov na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi vo výške 50 % z daňovej povinnosti, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 86 o miestnych daniach

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na http://jaspi.justice.gov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka